Dumnezeu – parte a atributele și puterilor Sale

de | 15/01/2020

În data de 6 noiembrie a anului 2019, s-au împlinit 13 ani, de când am început a studia (atât cât mintea și măsura de credință – tot de la Dumnezeu date, mi-au permis) cartea sfântă a creștinilor – Biblia.

Au fost (și poate vor mai fi – tot cât Dumnezeu va îngădui), sute de ore de lectură, de studiu, de rugăciune și meditație pe marginea celor transmise de Dumnezeu – oamenilor.

În rândurile de mai jos, vă împărtășesc și vă pun la dispoziție (pentru cei interesați, desigur) o parte din ceea ce munca de studiu și închinare de pe parcursul acestor ani, a selectat în ceea ce eu am numit, fișa de studiu cu titlul – Atributele lui Dumnezeu.

Desigur că selecția informațiilor de mai jos, nu are pretenția de a fi exhaustivă, nu are pretenția de a cuprinde pe de-antregul, ceea ce nu poate fi cuprins de om – complexitatea și esența a Celui ce are toată puterea în Cer și pe Pământ – Dumnezeu ; cred însă că, chiar și în limitele ei evidente și recunoscute de mine, cele de mai jos, pot împrospăta, pot ”afâna” și pot zidi mai trainic infrastructura de credință a celor ce se numesc creștini, adică a lui Hristos.

Pe de altă parte, este bine a știi de pe acum, faptul că, cele mai jos prezentate nu au fost ordonate printr-un filtru al importanței lor, ci ele s-au așezat oarecum de la sine, determinate fiind de cine știe ce plan de studiu de mine realizat, și de miraculoasele căi prin care Dumnezeu a intervenit repetat în viața mea.

De asemenea, cred că este util, chiar și într-un asemenea mai sus descris context de lucru, a reaminti sau a vă informa, că (până acum cel puțin) doctrinele și dogmele creștine, în multiplele lor nuanțe și accente, au selectat și recunoscut lui Dumnezeu, câteva atribute să le spunem – general acceptate, și a căror scurtă menționare (spun eu, din nou) poate fi folositoare cel puțin ca mari indicatoare de studiu și perspectivă.

Aceste general acceptate, atribute ale lui Dumnezeu, ar fi:

  1. Eternitatea – adică, spre deosebire de creaturile Sale, Dumnezeu nu are limite în timp. Relevante sunt în acest sens textele din cartea Deuteronom 33 : 27 – ”Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost, și sub brațele Lui cele veșnice, este un loc de scăpare” sau cele din Geneza 21 : 33 și Apocalipsa 11 : 15.
  2. Imuabilitatea – adică, Dumnezeu nu se schimbă, și asta chiar dacă metodele Lui de a interveni în diferite circumstanțe sunt spectaculos de surprinzătoare și diferite ca abordare. A se vedea în acest sens, al imuabilității lui Dumnezeu, spre exemplu, cel puțin textele din Maleahi 3 : 6 – ”Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți” sau cele din Iacov 1 : 17.
  3. Omnipotența – adică, Dumnezeu are toată puterea în Cer și pe pământ, asupra tuturor văzutelor și nevăzutelor. De folos sunt aici textele din Geneza 17 : 1 – ”Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic” sau cele din Isaia 40 : 12 – 17 și Apocalipsa 19 : 6.
  4. Omnisciența – adică, Dumnezeu nu are limite în putere, cunoștință și înțelepciune. Este așa cum spune textul din Proverbe 15 : 3 – ”Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni.” sau cele din 1 Împărați 8 : 39 și Matei 10 : 30.
  5. Incomprehensibilitatea – adică, Dumnezeu nu poate cuprins și înțeles pe deplin de om. Explicit este în acest sens este textul din Romani 11 : 33 – ”O. adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!” sau cel din Eclesiastul 3 : 11 și Iov 11 : 7.

Ei bine, aceste fiind spuse, vă invit să trecem la ceea ce eu am selectat pe parcursul acestor ani de studiu biblic și închinare creștină, după cum mai sus am prezentat ca fiind fișa cu titlul – Atributele (sau parte a lor…) lui Dumnezeu.

                        Dumnezeu poate ațâța duhul oamenilor

2 Cronici 21 : 16 – ”Și Domnul a ațâțat împotriva lui Ioram, duhul filistenilor și al arabilor care sunt în vecinătatea etiopienilor.”

                      Dumnezeu este milos cu cei ce se tem de El

Maleahi 3 : 17 – 18 – ”Ei (cei ce se tem de Domnul) vor fi ai Mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua în care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul care-i slujește. Și veți vedea din nou atunci, deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și ce-l ce nu-I slujește.”

       Lui Dumnezeu  nu îi place să fie înșelat cu zeciuiala ce i se cuvine        Dacă îi dai zeciuiala – Dumnezeu răstoarnă belșug de binecuvântare

Maleahi 3 : 8 – 9 – ”Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum Mă înșelați voi? Dar voi întrebați: ”Cu ce te-am înșelat?” Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să Mă înșelați, tot poporul în întregime.”

Maleahi 3 : 10 – ”Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel al încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.”

                                    Dumnezeu nu se schimbă

Maleahi 3 : 6 – ”Căci Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți.”

    Lui Dumnezeu nu îi place despărțirea în căsătorie și nici infidelitatea

Maleahi 2 : 16 – ”Căci Eu urăsc despărțirea în căsătorie – zice Domnul lui Israel – și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați  seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși.”

      Dumnezeu poate lovi caii cu amețeală și pe călăreți cu turbare

Zaharia 12 : 4 – ”În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei; dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii.”

                      Dumnezeu a întocmit duhul fiecărui om

Zaharia 12 : 1 – ”Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul, și a întocmit duhul omului din el.”

                          Sufletul lui Dumnezeu are o limită

Zaharia 11 : 8 – ”Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o lună: sufletul Meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de Mine.”

         Uneori, Dumnezeu îi dă pe oameni unii în mâinile altora

Zaharia 11 : 6 – ”Căci nu mai am milă de locuitorii țării – zice Domnul – ci, iată dau pe oameni, pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului; ei vor pustii țara, și n-o voi izbăvi din mâinile lor.”

                Dumnezeu urăște și așteaptă ca oamenii să…

Zaharia 8 : 16 – 17 – ”Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii; nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.”

        Dumnezeu folosește și metoda de a dezbina oamenii – unii împotriva altora

Zaharia 8 : 10 – ”Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite; cei ce intrau și ieșeau, n-aveau nici ei pace, din pricina vrăjmașului, și Eu dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora.

        Dumnezeu s-a folosit și se poate folosi de oameni – ca semne

Zaharia 3 : 8 – ”Ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta – căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne.

        Când Dumnezeu se bucură pentru oameni – El va tăcea în dragostea Lui. Dumnezeu cunoaște veselia

Țefania 3 : 17 – ”Domnul Dumnezeul Tău care este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine (Israel) cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine.”

             Dumnezeu poate pedepsi cu metode oarecum ciudate…

Naum 2 : 5 – 6 – ”Iată, am necaz pe tine, zice Domnul oștirilor, îți voi ridica poalele peste cap (cetății Ninive i se adresează) ca să-ți vadă neamurile goliciunea, și împărățiile. rușinea. Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi și te voi face de ocară.”

                        Serie de atribute ale lui Dumnezeu

Naum 1 : 2 – 7 – ”Dumnezeu este: gelos și răzbunător; se răzbună și este plin de mânie; se răzbună pe potrivnicii Lui și ține mânie pe vrăjmașii Lui; este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; nu lasă nepedepsit pe cel rău, umblă în furtună și în vârtej și norii sunt la picioarele Lui; El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile; este bun; este un loc de scăpare în ziua necazului; cunoaște pe cei ce se încred în El.”

          Dumnezeu nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea

Mica 7 – 18 – ”Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale? El nu-și ține mânia pe vecie, i îi place îndurarea!

       Dumnezeu acceptă că există o categorie de oameni – de El chinuiți

Mica 3 : 6 – ”În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe aceia pe care-I chinuisem.”

        Dumnezeu aduce nenorocire peste oamenii care asupresc un om și moștenirea lui

Mica 2 : 2 – 3 – ”Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc; asupresc un om și casa lui, pe om și moștenirea lui. De aceea, așa vorbește Domnul: ”Iată, Eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni.

       Sunt situații când Dumnezeu iese din Locuința Lui și umblă pe înălțimile pământului

Mica 1 : 3 – ”Căci iată că Domnul iese din Locuința Lui, se coboară și umblă pe înălțimile pământului.”

        Dumnezeu poate pedepsi oamenii și prin – foamea auzirii cuvintelor Lui

Amos 8 : 11 – ”Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete după pâine, nici sete de apă, ci foame după auzirea cuvintelor Domnului.

      Dumnezeu îi pedepsește pe cei care nu lucrează cu neprihănire – ci își îngrămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire

Amos 3 : 10 – 11 – ”Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își îngrămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ”Vrăjmașul va împresura țara, îți va doborî tăria, și palatele tale vor fi jefuite.

       Dumnezeu (cel puțin într-o vreme?) nu făcea nimic – fără Să-și descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci

Amos 3 : 7 – ”Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără Să-și descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.

      Toate (inclusiv nenorocirile) se întâmplă datorită voii și puterii lui Dumnezeu

Amos 3 : 6 – ”Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul?

      Dumnezeu (cel puțin la un moment dat) I-a ales numai pe evrei dintre toate neamurile pământului

Amos 3 : 2 – ”Eu v-am ales numai pe voi (copii ai lui Israel) dintre toate familiile pământului…”

      Dumnezeu (când iubește) – a turnat Duhul Său chiar și peste robi și roabe (asta înseamnă că de regulă nu turna peste robi și roabe?)

Ioel 2 : 29 – ”Chiar și peste robi și roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.”

      Dumnezeu (când iubește poporul Său) dă – prorocii, visuri și vedenii

Ioel 2 : 28 – ”După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură; fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii vor avea visuri, și tinerii voștri vor avea vedenii.”

      Dumnezeu este milostiv, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate

Ioel 2 : 13 – ”Sfâșiați-vă inimile și nu hainele și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și-I pare rău de relele pe care le trimite.”

     Dumnezeu a vorbit prorocilor, a dat vedenii acestora și a spus pilde prin ei

Osea 12 : 10 – ”Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci.”

                                          Dumnezeu nu este om

Osea 11 : 9 – ”…căci Eu sunt Dumnezeu, nu sunt om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc.”

Dumnezeu afirmă că are simptome ”fizice” asemănătoare oamenilor

Osea 11 : 8 – ”Mi se zbate inima în Mine și tot lăuntrul Mi se mișcă de milă!”

      Dumnezeu pedepsește neascultarea unui popor (evreu, în acest caz) prin asuprirea din partea altor popoare

Osea 11 : 5 – ”Nu se vor mai întoarce în țara Egiptului; dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă la Mine.”

               Dumnezeu așteaptă să strigăm către El din inimă

Osea 7 : 14 – ”Nu strigă  către Mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor; turbă după grâu și must și se răzvrătesc împotriva Mea.”

      Dumnezeu dorește de la oameni (mai ales de la cei afundați în păcat) – bunătate și cunoștință de Dumnezeu

Osea 6 : 6 – ”Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot.”

       Dumnezeu știe ademeni și poate vorbi pe placul inimii oamenilor – ca să Îi ducă unde vrea El

Osea 2 : 14 – ”De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustiu, și-I voi vorbi pe placul inimii ei” (se referă la poporul lui Israel care-L înșelase închinându-se la Baal)

        Dumnezeu poate să smerească pe cei care umblă cu mândrie

Daniel 4 : 37 – ”…căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie.”

      Dumnezeu face ce vrea – cu oastea cerurilor și locuitorii pământului

Daniel 4 : 35 – ”Toți locuitorii pământului sunt o nimica toată înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să zică: ”Ce faci?”

              Dumnezeu stăpânește peste împărăția oamenilor

Daniel 4 : 17 – ”…ca să știe cei vii că Cel preaînalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni.”

                  Dumnezeu descoperă (când vrea) tainele

Daniel 2 : 8 – ”Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă.”

               Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările

Daniel 2 : 21 – ”El schimbă vremurile și împrejurările; El răstoarnă și pune pe împărați; El dă înțelepciune înțelepților, și pricepere celor pricepuți.”

      Dumnezeu a făcut împotriva evreilor ceva ce nu va mai face altădată (i-a pedepsit dur)

Ezechiel 5 : 9 = ”Din pricina tuturor urâciunilor tale (ale Ierusalimului), îți voi face ce n-am mai făcut niciodată și nici nu voi mai face vreodată.

          Dumnezeu are nevoie câteodată să-și potolească mânia
        Dumnezeu se răzbună câteodată pe oameni / pe popoare

Ezechiel 5 cu 12 = ”O treime din locuitorii tăi (cetatea Ierusalimului) va muri de ciumă și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău; o treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău; și o treime o voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei.

Ezechiel 5 : 13 = Îmi voi potoli astfel mânia, Îmi voi domoli astfel urgia cu ei și Mă voi răzbuna, că să știe că Eu, Domnul am vorbit în mânia Mea, vărsâdu-Mi urgia peste ei.”

       Dumnezeu lasă supraviețuitori – dintre evrei pedepsiți pentru ca aceștia să păstreze memoria celor întâmplate

– Dumnezeu zdrobește inimi
– Dumnezeu zdrobește ochii

Ezechiel 6 : 8 = ”Dar voi lasă câteva rămășițe dintre voi, care vor scăpa
de sabie printre neamuri, când veți fi risipiți în felurite țări.
Ezechiel 6 : 9 = Și cei ce vor scapă din voi își vor aduce aminte de Mine
printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima preacurvară și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor.”

           Dumnezeu poate schimbă inimi și poate pune duhuri noi
în om (din inimi de piatră, în inimi de carne). Relația inimă – fapte – consecințe

Ezechiel 11 : 19 = ”Le voi da o altă inima și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne,
Ezechiel 11 : 20 = Ca să urmeze poruncile Mele, să păzească și să împlinească legile Mele; și ei vor fi poporul Meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor.
Ezechiel 11 : 21 = Dar acelora a căror inimă simte plăcere față de idolii
și urăciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice domnul Dumnezeu.”

               Toate sufletele sunt ale lui Dumnezeu

Ezechiel 18 cu 4 = ”Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot așa și sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri.”

       Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește că acesta să se întoarcă pe căile Sale și să trăiască

Ezechiel 18 cu 21 = ”Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile Mele, și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri.

Ezechiel 18 cu 22 = Toate fărădelegile pe care le-a făcut i se vor uita! El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit.

Ezechiel 18 cu 23 = Doresc Eu moartea păcătosului – zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile lui și să trăiască?

Dumnezeu ne judecă pe fiecare după căile lui – și nu la grămadă

Ezechiel 18 cu 29 = ”Casa lui Israel, zice: ”Calea Domnului nu este dreaptă.” Oare calea Mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte?

Ezechiel 18 cu 30 = De aceea, vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire.

Ezechiel 18 cu 31 = Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă, dar, la Dumnezeu și veți trăi.

                  Dumnezeu a jurat (și El) cu…mâna ridicată

Ezechiel 47 : 14 – ”O veți stăpâni unul ca și altul, cum am jurat cu mâna ridicată că o voi da părinților voștri.”

Dumnezeu – este și domn al dărâmăturilor pustii și a cetăților părăsite

Ezechiel 36 : 4 – ”Așa vorbește Domnul Dumnezeul munților și dealurilor, râurilor și văilor, dărâmăturilor pustii și cetăților părăsite, care au ajuns de pradă și de râsul celorlalte neamuri dinprejur.”

       Dumnezeu răsplătește lui Nebucadnețar serviciul acestuia făcut împotriva Tirului

Ezechiel 29 : 20 – ”Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, Îi dau țara Egiptului; căci pentru Mine s-au ostenit, zice Domnul Dumnezeu.”

         Dumnezeu poate avea ”necaz” pe oameni și pe natură

Ezechiel 29 : 10 – ”De aceea, iată că am necaz pe tine și pe râurile tale, și voi preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate.”

     Dumnezeu pedepsește oamenii care au ifose, și își arogă merite în desconsiderare Lui

Ezechiel 28 : 6 – ”Pentru că îți dai ifose (este vorba de voievodul Tirului), ca și când ai fi Dumnezeu, iată că voi aduce înaintea ta niște străini, pe cele mai asupritoare popoare.”

       Lui Dumnezeu îi place să-Și respecte numele și să-I fie respectat numele de oameni, de neamuri

Ezechiel 20 : 44 = Și vei ști că Eu sunt Domnul, când Mă voi purta cu voi având în vedere Numele Meu și nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel, zice Domnul.

Ezechiel 36 : 22 = Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. De aceea voi sfinți Numele Meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor.

      Dumnezeu este preocupat de integritatea numelui Său în față neamurilor

Ezechiel 20 cu 9 = ”Dar am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în fața cărora Mă arătasem lor ca să-i scot din țara Egiptului.”

       Dumnezeu sancționează oamenii (cel puțin pe cei care alcătuiau poporul lui Israel) și prin faptul că (datorită păcatelor acestora) – El nu se lasă întrebat de ei. Per-a-contrario – înseamnă că dacă oamenii trăiesc după poruncile Lui, atunci Dumnezeu se lasă întrebat (? – prin cine – prin proroci) de oameni și răspunde (tot prin proroci?) lor

Ezechiel 20 : 31 = ”Da, aducându-vă darurile de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcați și azi prin idolii voștri. Și Eu să mă las întrebat de voi, casa lui Israel! Pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu mă voi lăsa întrebat de voi!”

       Dumnezeu (ca metode intervenție în viața oamenilor) se poate folosi și de legi care nu sunt bune, cât și de porunci prin care nu puteau să trăiască

Ezechiel 20 : 25  – ”Ba încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască.”

       Dumnezeu are (a avut) un spațiu de toleranță față de neascultările evreilor

Ezechiel 20 : 13 – ”Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea în pustiu…și Mi-au pângărit peste măsură de mult Sabatele Mele.”

     Dumnezeu se gândește la imaginea Lui în fața neamurilor

Ezechiel 20 : 9 – ”Dar am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în fața cărora Mă arătasem lor ca să-i scot din țara Egiptului.”

Ezechiel 20 : 14 – ”Dar am avut în vedere numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt.”

Ezechiel 20 : 22 – ”Dar mi-am tras mâna înapoi și am avut în vedere Numele Meu…”

Dumnezeu un temperamental conștient – căci El spune că ” vorbește din gelozia și urgia lui ” – stare de care este de altfel conștient și pe care și-o asumă

Ezechiel 36 cu 6 = ”De aceea, prorocește despre țara lui Israel și spune munților și dealurilor, râurilor și văilor: ”Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ”Iată, vorbesc în gelozia și urgia Mea, pentru că suferiți ocară din partea neamurilor!”

Ezechiel 38 cu 19 = ”O spun în gelozia și în focul mâniei Mele: în ziua aceea, va fi un mare cutremur în țara lui Israel.”

                    Dumnezeu nu dorește moartea păcătoșilor

Ezechiel 18 : 23 = Doresc Eu moartea păcătosului – zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască?

Dumnezeu (se pare) că caută să se liniștească (un fel de depresurizare)

Ezechiel 16 : 42 = Îmi voi potoli mânia împotriva ta (a poporului/cetății           Israel) și nu voi mai fi gelos pe ține. Mă voi liniști, nu voi mai fi supărat.”

                       Cele patru pedepse grozave ale lui Dumnezeu

Ezechiel 14 : 21 = “…Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru        pedepse grozave ale mele : sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciumă…”

           Dumnezeu nu este fraier – dar, El iubește, ascultă și pedepsește

Ezechiel 14 : 3 ; 8 = Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inima și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire ! Să mă las
eu să fiu întrebat de ei?
= “….Eu, domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulțimii idolilor lui….
= “…Îl voi face un semn și de pomină și-l voi nimici cu desăvârșire
din mijlocul poporului meu.

     Dumnezeu are puterea de a zdrobi inima preacurvară ( a oamenilor ) și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor

Ezechiel 6 : 9 = ”Și cei ce vor scapă din voi își vor aduce aminte de mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima prea curvară și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor.

Dumnezeu a făcut ( ? ) ceva ce nu va mai face vreodată ? ( evreilor )

Ezechiel 5 : 9 – 10 = ”Din pricina tuturor urâciunilor tale, îți voi face ce n-am mai făcut niciodată și nici nu voi mai face vreodată. De aceea, părinții vor mânca pe copiii lor în mijlocul tău, și copiii vor mânca pe
părinții lor.”

      Dumnezeu poate avea ( și are ? ) necaz pe oameni ; și te pedepsește în față altor oameni

Ezechiel 5 : 8 = ”Iată, am necaz pe ține și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecățile mele, sub ochii neamurilor.

                     Dumnezeu – oarecum îngăduitor în asprimea Sa

Ezechiel 4 : 15 = ”Ei bine, iată că îți dau balegă de bou în loc de balegă omenească, și-ți vei face pâine pe ea.”

                            Dumnezeu nu leapădă pentru totdeauna

Plângerile lui Ieremia 3 : 31 – 33 = ”Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea Lui cea mare ; căci El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor.”

      Dumnezeu este un Dumnezeu care răsplătește – el da fiecăruia plata cuvenită lui

Ieremia 51 : 56 = ”Căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește ! El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită lui !

       Dumnezeu se folosește de puterea îmbătătoare a vinului la oameni – pentru a-și împlini voia

Ieremia 51 : 39 = ”Când vor fi încălziți de vin, le voi da să bea și îi voi îmbată, că să se veselească, și apoi să adoarmă somnul cel de veci, ca să nu se mai scoale, zice Domnul.”

      Dumnezeu contradictoriu ? Odată se folosește de Babilon pentru a-și împlini voia cu referire la diverse popoare ( inclusiv Israel ) ; el recunoaște acest lucru ; apoi, tot El pedepsește Babilonul pentru faptul că a făcut rău Sionului

Ieremia 51 : 20 = ”Tu Mi-ai fost un ciocan și o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărații prin tine.”
Ieremia 51 : 24 = ”Dar acum, voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor Caldeei tot răul pe care l-au făcut Sionului, sub ochii voștri, zice Domnul.”

     Dumnezeu poate ( și o face câteodată ) să ațâțe duhul oamenilor pentru a-și împlini voia

Ieremia 51 : 11 = ”Ascuțiți săgețile, prindeți scuturile ! Domnul a ațâțat duhul împăraților Mediei, pentru că vrea să nimicească Babilonul….”

     Dumnezeu poată să facă ( și face, se pare ) rău – în mod conștient oamenilor

Ieremia 44 : 27 = ”Iată, voi veghea asupra lor ca să le fac rău, și nu bine ; și toți oamenii lui Iuda care sunt în țară Egiptului vor fi nimiciți de sabie și de foamete până vor pieri de tot. “

            Dumnezeu poate insuflă milă în inima oamenilor

Ieremia 42 : 12 = ”Îi voi insuflă milă de voi (lui Nebucadnețar), și se va îndura de voi și vă va lasă să locuiți în țară voastră.”

  Și Dumnezeu regretă (uneori) răul ce l-a făcut oamenilor (evreilor)

Ieremia 42 : 10 = ”Dacă veți rămâne în țară aceasta, Vă voi face să propășiți în ea și nu vă voi nimici, vă voi sădi și nu vă voi smulge ; căci Îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut.

    Dumnezeu – nu știe întotdeauna ce au de gând să facă oamenii ?

Ieremia 36 : 3 = ”Poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i-l fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor cea rea, și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul.”

      Nimic nu trebuie să te mire ca venind din partea lui Dumnezeu

Ieremia 32 : 27 = ”Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea mea?

     Dintre lucrurile noi făcute de Dumnezeu pe pământ (la un moment dat) a fost și acela că – femeia va peți pe bărbat

Ieremia 31 : 22 = ”Până când vei fi pribeagă, fiica rătăcită ? Căci Domnul face un lucru nou pe pământ : femeia va peți pe bărbat.

     Ce fel de gânduri are Dumnezeu cu privire la noi (atunci se referea la evrei)

Ieremia 29 : 11 – 13 = ”Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, și nu de nenorocire, că Să vă dau un
viitor și o nădejde. Mă veți caută, și Mă veți găsi, dacă Mă veți
caută cu toată inima.”

       Și Dumnezeu acceptă că se poate căii (precum oamenii?)

Ieremia 26 : 3 = ”Poate că vor ascultă și se vor întoarce fiecare de la calea lui cea rea ; atunci Mă voi căi de răul pe care mă gândisem să li-l fac din pricina răutății faptelor lor.”

  Dumnezeu poate fi surprins de practicile rătăcitoare ale oamenilor

Ieremia 19 : 5 = ”Au zidit și înălțimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi de tot lui Baal : lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem și nici nu-mi trecuse prin minte.

          Și lui Dumnezeu îi pare rău de ceea ce vroia să facă

Ieremia 18 : 7 – 8 = ”Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpă, că-l voi nimici ; dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie îmi
pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.”

Ieremia 18 : 9 – 10 = ”Tot așa însă deodată zic despre un neam, sau despre o
împărăție, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta
face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci Îmi
pare rău și de binele pe care aveam de gând să i-l fac.”

      Uneori – Dumnezeu alege și locul concret, efectiv, unde îi va vorbi omului

Ieremia 18 : 2 = “ Scoală-te și coboară-te în casă olarului ; acolo te voi face să auzi cuvintele mele ! “

     Dumnezeu se poate satură să fie milos cu oamenii ( care repetat îl nesocotesc )

Ieremia 15 : 6 = ”M-ai părăsit, zice Domnul, ai dat înapoi ; de aceea Îmi întind mâna împotriva ta și te nimicesc ; sunt sătul de milă.”

     În anumite situații – Dumnezeu nu ascultă rugăciunile oamenilor, chiar dacă acestea sunt însoțite și de post

Ieremia 14 : 12 = ”Căci, chiar dacă vor posti, tot nu Le voi ascultă rugăciunile, și, chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi ; ci vreau Să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciumă. “

                 (Și) Dumnezeu plânge ( la propriu / simbolic ? )

Ieremia 14 : 17 = ”Spune-le lucrul acesta : “ Îmi varsă lacrimi ochii zi și noapte și nu se opresc. Căci fecioara, fiica poporului meu, este greu lovită cu o rana foarte usturătoare.“

        (Și) Dumnezeu plânge în ascuns ( precum unii oameni ? )

Ieremia 13 : 17 = ”Iar dacă nu vreți să ascultați, Voi plânge în ascuns pentru mândria voastră ; mi se vor topi ochii în lacrimi pentru că turmă Domnului va fi dusă în robie. “

     Dumnezeu poate umple oamenii de beție (la propriu – zic eu)

Ieremia 13 : 13 = ”Atunci spune-le : așa vorbește Domnul : “ Iată, voi umple pe toți locuitorii țării acesteia, pe împărații care stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoții, pe proroci și pe toți locuitorii Ierusalimului, îi voi umple de beție.“

           Când nu vrea, Dumnezeu nu ascultă rugăciunile oamenilor
(și îi spune asta chiar lui Ieremia – cel de el trimis spre a proroci)

Ieremia 7 : 16 = ”Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă Mine ; căci nu te voi asculta!

      Oricât de supărat este Dumnezeu – El nu nimicește totul. Mai lasă
ceva, pe cineva ca speranța de credință și neprihănire

Ieremia 5 : 18 = ”…dar, și în zilele acelea, zice Domnul, nu vă voi nimici de tot.

     Dumnezeu are așteptări de la oameni. Dumnezeu se înșeală la rându-i?

Ieremia 3 : 6 – 7 = ”Domnul mi-a zis, pe vremea împăratului Iosia : “Ai văzut ce a făcut necredincioasă Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice
copac verde a curvit acolo. Eu ziceam că, după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la Mine. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la
aceasta… “

Ieremia 3 : 19 = ”Mă gândeam că mă vei chema : “ Tată “ ! Și nu te vei mai abate de la Mine.

     Dumnezeu va lua că preoți și leviți – și din rândul neamurilor

Isaia 66 : 18 – 21 = “Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile ; ele vor veni și vor vedea slavă Mea…Și voi lua și dintre
ei pe unii ca preoți și leviți, zice Domnul. “

            (Și) Dumnezeu se veselește (precum oamenii?)

Isaia 65 : 19 = ”Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului și Mă voi bucura de poporul Meu ; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor.”

                       Dumnezeu nu vrea să certe în veci
          Dumnezeu nu vrea să țină o mânie necurmată

Isaia 57 : 16 = ”Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care Le-am făcut.”

Și Dumnezeu are pusee de mânie ( ca noi (?) sau noi ca El (?) )
și Dumnezeu își promite să nu se mai manie

Isaia 54 : 8 = ”Într-o izbucnire de mânie, îmi ascunsesem o clipă față de ține, dar Mă voi îndură de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, răscumpărătorul tău.”
Isaia 54 : 9 = ”…Tot așa jur că nu Mă voi mai mânia pe tine și nu Te voi mai mustra.”

                                   Dumnezeu are inima lui
(o dovadă în plus că suntem făcuți ”după chipul și asemănarea Sa ” )

Geneza 8 cu 21 = ”Domnul a mirosit un miros plăcut; și Domnul a
zis în inima lui : „Nu voi mai blestema pământul, din pricina gândurilor omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele
din tinerețea lui  și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.”

                           Domnul se înalță de la Avraam

Geneza 17 cu 22 = ”Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu s-a
înălțat de la Avraam.”

                    Dumnezeu sub formă a trei bărbați (?)

Geneza 18 cu 1 = ”Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe
când Avraam ședea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei.
Geneza 18 cu 2 = ”Avraam a ridicat ochii și s-a uitat : și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ.

      Dumnezeu este bun și transmite bunătatea Sa și copiilor celor înainte de El binecuvântați

Geneza 26 cu 4 = (Dumnezeu îi spune lui Isaac – fiul lui Avraam) ” Îți voi înmulți sămânța, că stelele cerului ; voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în
sămânța ta , că răsplată,
Geneza 26 cu 5 = pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea și
a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduielile mele și legile mele.”

Geneza 26 cu 24 = ”Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a
zis : „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avraam ; nu te teme, căci Eu sunt cu tine ; te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța, din pricina robului meu, Avraam.

           Dumnezeu sancționează prin moarte răutatea omului
(în cazul lui Er nu știm ce rău a făcut înaintea Domnului )
(în cazul fratelui său Onan, putem bănui că răul consta în aceea că nu-și ascultă-se tatăl sau că / sau în același timp, că-și vărsa sămânța pe pământ refuzând astfel să contribuie la sporirea neamului plăcut Domnului )

Geneza 38 cu 6 = ”Iuda a luat întâiului său născut Er, o nevastă
numită Tamar.
Geneza 38 cu 7 = Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea
Domnului; și Domnul l-a omorât.
Geneza 38 cu 8 = Atunci Iuda a zis lui Onan: „Du-te la nevasta
fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, și ridică sămânța fratelui tău.”
Geneza 38 cu 9 = Onan, știind că sămânța această n-are să fie a
lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, că să nu dea sămânță fratelui său.
Geneza 38 cu 10 = Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât și pe el.

                      Dumnezeu despre zodiac și legile cerului
                        (din răspunsul lui Dumnezeu către Iov)

Iov 38 cu 31 = ”Poți tu să înnozi legăturile Găinușei sau să dezlegi
frânghiile Orionului ?
Iov 38 cu 32 = Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu
cârmuiești Ursul mare cu puii lui?
Iov 38 cu 33 = Cunoști tu legile cerului ? Sau tu orânduiești stăpânirea
pe pământ?
Iov 38 cu 34 = Îți înalți tu glasul până la nori că să chemi să te acopere
râuri de ape?

                         Cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu
                  Dumnezeu – despre cea mai mare lucrare a Sa

Iov 40 cu 15 = ”Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție! El
mănâncă iarbă ca boul.
Iov 40 cu 16 = Uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are în mușchii
pântecelui său!
Iov 40 cu 17 = Își îndoaie coadă tare că un cedru, și vinele coapselor
lui sunt întrețesute.
Iov 40 cu 18 = Oasele lui sunt că niște țevi de aramă, mădularele lui că
niște drugi de fier.
Iov 0 cu 19 = El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel care l-a făcut l-a înzestrat cu o sulița (adică dinții mari ca să se apere).”

              Interpretarea viselor.Implicarea lui Dumnezeu
(este de remarcat faptul că Iosif explică faptul că visul visat de două ori înseamnă că lucrul este hotărât de Dumnezeu și că acesta va fi adus la îndeplinire de îndată)
(de observat faptul că Iosif se spală și își schimbă hainele înainte de întâlnirea cu faraon – semn al protocolului și normelor vremurilor)

Geneza 41 cu 14 = ”Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în
grabă din temniță. Iosif s-a ras, și-a schimbat hainele și s-a dus la faraon.
Geneza 41 cu 15 = Faraon a zis lui Iosif: „Am visat un vis. Nimeni nu
l-a putut tălmăci; și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit.
Geneza 41 cu 16 = Iosif a răspuns lui faraon: „Nu eu ! Dumnezeu
este acela care va da un răspuns prielnic lui faraon!”
Geneza 41 cu 17 = Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif:
„În visul meu se făcea că stăteam pe malul răului………..”

Geneza 41 cu 25 = ”Iosif a zis lui faraon: „Ce a visat faraon înseamnă
un singur lucru: Dumnezeu a arătat mai dinainte lui faraon ce are să facă.”

Geneza 41 cu 32 = ”Cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l ducă la îndeplinire.”

      Dumnezeu hotărăște cine stă la dreapta și la stânga lui Isus

Matei 20 cu 23 = ”Și el (Isus) le-a răspuns : “ Este adevărat că veți bea paharul Meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu ; dar a ședea la dreapta și la stânga Mea nu atârna de mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl meu.

      Numai Dumnezeu știe când va veni a două oară pe pământ Isus

Matei 24 cu 36 = “Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni : nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Matei 24 cu 37 = Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului.
Matei 24 cu 38 = În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
Matei 24 cu 39 = și n-au știut nimic, până când a venit potopul și
i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. ”

                                  Dumnezeu nu este om

Iov 9 cu 32 = ”Căci El nu este un om că mine (spune Iov despre Dumnezeu), că Să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată.
Iov 9 cu 33 = nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-și pună
mâna peste noi amândoi.”

                 Dumnezeu ține în mâna sufletul a tot ce trăiește

Iov 12 cu 10 = ”El ține în mâna sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui
trup omenesc.”

                    Dumnezeu îl stăpânește pe cel ce rătăcește
                    Dumnezeu are puterea de a rătăci oamenii

Iov 12 cu 16 = ”El are puterea și înțelepciunea ; El stăpânește pe cel ce
se rătăcește sau rătăcește pe alții.”

Masă critică” și răbdare a lui Dumnezeu față de oameni
                                              Îngeri mijlocitori

      Dumnezeu da câteva șanse fiecărui om ( două, trei ) – dacă pentru acel om se găsește un înger mijlocitor care face parte din categoria celor care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze
(înseamnă că sunt mai multe categorii de mijlocitori?)

(despre îngerii mijlocitori ; posibil mecanism vizând o masă critică de răbdare și toleranță a lui Dumnezeu față de oameni – textele sunt din cuvântarea lui Elihu – cel tânăr din cartea lui Iov – fiul lui Barachel din Buz, din familia lui Ram )

Iov 33 cu 19 = ”Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele.
Iov 33 cu 20 = Atunci îi este greață de pâine, chiar și cu bucatele cele
mai alese.
Iov 33 cu 21 = Carnea i se prăpădește și piere, oasele care nu i se
vedeau rămân goale ;
Iov 33 cu 22 = Sufletul i se apropie de groapă, și viața de vestitorii morții.
Iov 33 cu 23 = Dar, dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,
Iov 33 cu 24 = Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului : “ Izbăvește-l, ca să nu coboare în groapă ; am găsit un preț de răscumpărare pentru el ! “
Iov 33 cu 25 = Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie,
se întoarce la zilele tinereții lui.
Iov 33 cu 26 = Se roagă lui Dumnezeu, și Dumnezeu îi este binevoitor, îl lasă să-I vadă față cu bucurie și-i dă înapoi nevinovăția.
Iov 33 cu 27 = Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice : “ Am păcătuit, am călcat dreptatea, și n-am fost pedepsit după faptele mele ;
Iov 33 cu 28 = Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul că să nu intre în groapă, și viață mea vede lumina !
Iov 33 cu 29 = Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori, omului,
Iov 33 cu 30 = că să-l ridice din groapă, că să-l lumineze cu lumina
celor vii.”

     Dumnezeu poate totul și nimic nu poate stă împotriva gândurilor Sale

Iov 42 cu 1 = ”Iov a răspuns Domnului și a zis :
Iov 42 cu 2 = “Știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.

    La Dumnezeu este – înțelepciunea, puterea, sfatul, priceperea

Iov 12 cu 12 = ”La bătrâni se găsește înțelepciunea, și într-o viață
lungă e priceperea.
Iov 12 cu 13 = La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea ;
sfatul și priceperea ale Lui sunt.

         Nimeni nu se poate împotrivi lui Dumnezeu fără să fie pedepsit

Iov 9 cu 1 = ”Iov a luat cuvântul și a zis :
Iov 9 cu 2 = “Știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu ? “
Iov 9 cu 3 = Dacă ar voi să se certe cu El, din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.
Iov 9 cu 4 = A Lui este înțelepciunea și atotputernicia ; cine I s-ar împotrivi fără să fie pedepsit?

             Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău
        El a rânduit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă

Eclesiastul 3 cu 16 = ”Am văzut sub soare că în locul rânduit pentru
judecată domnește nelegiuirea, și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate.
Eclesiastul 3 cu 17 = Atunci am zis în inima mea : “ Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău ; căci El a rânduit o vreme pentru orice
lucru și pentru orice faptă.
Eclesiastul 3 cu 18 = Am zis în inima mea că aceasta se întâmplă
numai pentru oameni, ca să-i încerce Dumnezeu, și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace.

        Mai bine să nu faci nici o juruința lui Dumnezeu decât să faci o juruința și să n-o împlinești

Eclesiastul 5 cu 4 = ”Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci Lui nu-i plac cei fără minte ; de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o.
Eclesiastul 5 cu 5 = Mai bine să nu faci nici o juruință decât să faci
o juruință, și să n-o împlinești.”

                                  Care este datoria omului ?
(interesantă afirmația din versetul 14 care poate însemna că și dacă faptele sunt bune dar ascunse vor fi judecate / se judecă deci și faptele bune – cum ? În relație cu cele rele și astfel se formează „tabloul” individului ?)

Eclesiastul 12 cu 13 = ”Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor : Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Această este datoria oricărui om.
Eclesiastul 12 cu 14 = Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine fie rău.”

                                  Șase lucruri urăște Domnul
                           Șapte lucruri îi sunt urâte Domnului

Proverbe 6 cu 16 = ”Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt
urâte:
Proverbe 6 cu 17 = ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,
Proverbe 6 cu 18 = inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care alergă repede la rău,
Proverbe 6 cu 19 = martorul mincinos, care spune minciuni, și cel care stârnește certuri între frați.”

          Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului

Proverbe 11 cu 20 = ”Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuți.”

                   Un păcat – disprețuirea aproapelui tău

Proverbe 14 cu 21 = ”Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți.
Proverbe 14 cu 22 = În adevăr, cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie.”

                              Dumnezeu vede tot – oricând

Proverbe 15 cu 3 = ”Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni.”

                     Jertfa celor răi – rugăciunea celor fără prihană
(de reținut că cel ce urăște mustrarea lui Dumnezeu – va muri)
(de reținut că cel căruia ia fost arătată cărarea, dacă o va părăsi va fi aspru pedepsit)

Proverbe 15 cu 8 = ”Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.
Proverbe 15 cu 9 = Calea celui rău este urâtă Domnului, dar El iubește pe cel ce umblă după neprihănire.
Proverbe 15 cu 10 = Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri.”

            Locuința morților și Adâncul – sunt cunoscute Domnului
                     Inimile oamenilor sunt cunoscute Domnului

Proverbe 15 cu 11 = ”Locuința morților și Adâncul sunt
cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor!

                             Domnul se depărtează de cei răi
(însă nu uită că Domnul a făcut o țintă chiar și pentru cel rău pentru ziua nenorocirii – vezi mai jos proverbe 16 cu 4 )

Proverbe 15 cu 29 = ”Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți.”

                        Relația inima – om. Relația gură – Domnul
(de lămurit pe undeva, aceste relații)

Proverbe 16 cu 1 = ”Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l da gură vine de la Domnul.”

                          Cel ce cercetează duhurile este Domnul
(interesant de comparat versetele din Eclesiastul 7 cu 29 „oamenii umblă cu multe șiretenii” și Geneza 6 cu 3 „…I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om”)

Proverbe 16 cu 2 = ”Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar
cel ce cercetează duhurile este Domnul.”

                        Totul are o țintă ( un scop ) – bine sau rău

Proverbe 16 cu 4 = ”Domnul a făcut pentru toate o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii.”

                     Inima trufașă este o scârbă înaintea Domnului
(Inima trufașă nu va rămâne nepedepsită)

Proverbe 16 cu 5 = ”Orice inima trufașă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită.”

                                    Vrăjmașii devin prieteni

Proverbe 16 cu 7 = ”Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.”

                  Inima gândește dar Domnul îndreptă pașii
(de aprofundat și de înțeles momentele și ipostazele – inima, gând, acțiune, liber arbitru, influență și intervenția lui Dumnezeu)

Proverbe 16 cu 9 = ”Inima omului se gândește pe ce cale să
meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii.”

                      Cântarul.Cumpăna.Greutățile de cântărit

Proverbe 16 cu 11 = ”Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul; toate greutățile de cântărit sunt lucrarea Lui.”

                         Orice hotărâre vine de la Domnul
(de lămurit, înțelesul șorțului și dacă există sau nu (?!) liber arbitru)

Proverbe 16 cu 33 = ”Se aruncă șorțul în poala hainei, dar orice
hotărâre vine de la Domnul.

                        Cel ce încearcă inimile este Domnul

Proverbe 17 cu 3 = ”Tigaia lămurește argintul, și cuptorul lămurește
aurul; dar cel ce încearcă inimile este Domnul.

                         Ce este scârbă înaintea Domnului

Proverbe 17 cu 15 = ”Cel ce iartă pe vinovat și osândește
pe cel nevinovat, sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.”

                     Nu folosi greutăți și măsuri diferite
(în evaluările și vânzările tale) comportamentul acesta este o scârbă înaintea Domnului

Proverbe 20 cu 10 = ”Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului.”

                    Puterea lui Dumnezeu asupra împăraților

Proverbe 21 cu 1 =”Inima împăratului este că un râu de apă în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea.”

Cel ce cercetează inimile este Domnul

Proverbe 21 cu 2 = ”Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul.

                 Dreptatea și judecată mai plăcute decât jertfele

Proverbe 21 cu 3 = ”A face dreptate și judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele.

                                     Ochii Domnului

Proverbe 22 cu 12 = ”Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat.”

                 Domnul pedepsește – prin căderea în gura curvelor

Proverbe 22 cu 14 = ”Gură curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea.

               Nu despuia pe sărac – Domnul le apară pricina
             Nu asupri nenorocitul – Domnul va despuia viața

Proverbe 22 cu 22 = ”Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
Proverbe 22 cu 23 = căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie.”

              Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui

Proverbe 24 cu 11 = ”Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați.
Proverbe 24 cu 12 = Dacă zici: „Ah! N-am știut!”… crezi că nu vede Cel ce cântărește inimile și Cel ce veghează asupra sufletului tău ? Și nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui ?

       Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău. Dumnezeu poate să-și întoarcă mânia de la el

Proverbe 24 cu 17 = ”Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se înveselească inima când se poticnește el,
Proverbe 24 cu 18 = ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-I placă și Să-și întoarcă mânia de la el.

                Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor

Proverbe 25 cu 2 = ”Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor.”

            Domnul îți răsplătește – ajutorul dat vrăjmașului tău

Proverbe 25 cu 21 = ”Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea.
Proverbe 25 cu 22 = Căci, făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui, și Domnul îți va răsplăti.

                      Folosește urechile că să asculți Legea

Proverbe 28 cu 9 = ”Dacă cineva își întoarce urechea că să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă.”

           Domnul luminează ochii – și săracului și asupritorului

Proverbe 29 cu 13 = ”Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi.

                   Domnul este acela care face dreptate fiecăruia
(ca atare : nu umbla după bunăvoința celui care stăpânește crezând că astfel îți vei face dreptate)

Proverbe 29 cu 26 = ”Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.

     Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, nu adăuga nimic la cuvintele Lui

Proverbe 30 cu 5 = ”Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El.
Proverbe 30 cu 6 = n-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos.

          Vremurile sau soroacele sunt sub stăpânirea Tatălui

Fapte 1 cu 6 = ”Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat : „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel?”
Fapte 1 cu 7 = El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți
vremurile sau soroacele ; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

       Dumnezeu? Îngeri? – se arată sub formă a doi bărbați îmbrăcați
în alb

Fapte 1 cu 9 = ”După ce a spus aceste lucruri (Isus – apostolilor), pe când se uitau ei la El, s-a înălțat la cer, și un nor l-a ascuns din ochii lor.
Fapte 1 cu 10 = Și, cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se
suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb
Fapte 1 cu 11 = Și au zis: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer?
Acest Isus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer.”

        Cel preaînalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini
omenești ; Cerul este scaunul Meu de domnie, și pământul este așternutul picioarelor Mele

Fapte 7 cu 48 = ”Dar Cel preaînalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul:
Fapte 7 cu 49 = „Cerul este scaunul Meu de domnie, și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă Îmi veți zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă?
Fapte 7 cu 50 = N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri ?…”

    Ce va face Dumnezeu (oamenilor) în zilele de pe urmă. Mântuirea

Fapte 2 cu 17 = „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură ; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa vise!
Fapte 2 cu 18 = Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna,
în zilele acelea, din Duhul meu și vor proroci.
Fapte 2 cu 19 = Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum;
Fapte 2 cu 20 = Soarele se va preface în întuneric, și Luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, Ziua aceea mare și strălucită.
Fapte 2 cu 21 = Atunci oricine va chema numele Domnului va
fi mântuit.”

Cerul este Scaunul de domnie a lui Dumnezeu, iar pământul este așternutul picioarelor Sale

Fapte 7 cu 48 = ”Dar Cel preaînalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul:

Fapte 7 cu 49 = Cerul este scaunul Meu de domnie, și pământul este așternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veți zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă?

Fapte 7 cu 50 = N-a făcut mâna Mea, toate aceste lucruri?…

                      Dumnezeu deschide inimile oamenilor

Fapte 16 cu 13 = ”În ziua Sabatului am ieșit (Pavel și eventual
Timotei) afară pe poartă cetății, lângă un rău, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate laolaltă.
Fapte 16 cu 14 = Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul
i-a deschis inima, că să ia aminte la cele ce spunea Pavel.
Fapte 16 cu 15 = După ce a fost botezată, ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a
zis: „Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casă mea” și ne-a silit să intrăm.”

       Atribute ale lui Dumnezeu – prezentate de Apostolul Pavel în cuvântul lui din Aeropagul din Atena

cei mai mulți dintre filosofii epicurieni și stoicii (prezenți în Aeropagul din Atena) nu au crezut cele spuse de Pavel – totuși unii au crezut (Dionisie aeropagitul / femeia Damaris)

Fapte 17 cu 22 = ”Pavel a stat în picioare în mijlocul Aeropagului și a zis : „Bărbați atenieni! În toate privințele va găsesc foarte religioși.
Fapte 17 cu 23 = Căci, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uităm de
aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris : ” unui Dumnezeu necunoscut ! ” ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea va vestesc eu.
Fapte 17 cu 24 = Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini.
Fapte 17 cu 25 = El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viață, suflarea și toate lucrurile.
Fapte 17 cu 26 = El a făcut că toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului ; le-a așezat anumite vremuri și a
pus anumite hotare locuinței lor,
Fapte 17 cu 27 = ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
Fapte 17 cu 28 = căci în El avem viață, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri : ” suntem din neamul lui…”
Fapte 17 cu 29 = Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau
argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului,
Fapte 17 cu 30 = Dumnezeu nu ține seama de vremurile de
neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască ;
Fapte 17 cu 31 = pentru că a rânduit o zi în care va judeca
lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morți..”
Fapte 17 cu 32 = Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc,
iar alții au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.”
Fapte 17 cu 33 = Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor.
Fapte 17 cu 34 = Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut ; între aceștia era Dionisie aeropagitul , o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei.”

       Mâna lui Dumnezeu și cuvântul harului Său vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți
(sunt vorbele lui Pavel adresate prezbiterilor bisericilor din Efes și din împrejurimi )

Fapte 20 cu 32 = ”Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui
Dumnezeu și a cuvântului harului Său care va poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți.”

Dumnezeu – atribute

Fapte 11 : 30 – 36

* Nepătrunse sunt judecățile Lui
* Neînțelese sunt căile Lui
* Gândurile Lui sunt necunoscute omului
* Dumnezeu nu a avut sfetnic
* Nimeni nu i-a dat ceva lui Dumnezeu că să aibă apoi ceva de primit
* Toate lucrurile sunt : din Elprin El și pentru El

De ce a ales Dumnezeu unele lucruri ale lumii

1 Corinteni 1 cu 27 = ”Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari.

1 Corinteni 1 cu 28 = Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt;

1 Corinteni 1 cu 29 = pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.

                           Lui Dumnezeu nu-i place 

Psalmul 5 – lui Dumnezeu :
* nu-i place răul
* nebunii nu pot stă în preajma ochilor Lui
* urăște pe cei ce fac fărădelegea
* Îi pierde pe cei mincinoși
* urăște oamenii care varsă sânge și înșală

                              Dumnezeu – atribute

Psalmul 7 :

– Dumnezeu judecă popoarele
– Dumnezeu cercetează inimile și rărunchii
– Dumnezeu mântuiește pe cei cu inima curată
– Dumnezeu este un judecător drept
– Dumnezeu se mânie în orice vreme
– Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și-l ochește pe cel rău – dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu

                                           Dumnezeu – atribute

Psalmul 18 :

Psalmul 18 cu 6 = ”Dar, în strâmtoarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu: din locașul Lui, El mi-a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile lui.
Psalmul 18 cu 7 = Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că El se mâniase.
Psalmul 18 cu 8 = Din nările Lui se ridică fum, și un foc mistuitor ieșea din gura Lui : cărbuni aprinși țâșneau din ea.
Psalmul 18 cu 9 = A plecat cerurile și s-a coborât : un nor gros era sub picioarele Lui.
Psalmul 18 cu 10 = Călărea pe un heruvim și zbura, venea plutind pe aripile vântului.
Psalmul 18 cu 11 = Întunericul Și-l făcuse învelitoare, iar cortul Lui, împrejurul Lui, erau niște ape întunecoase și nori negri.
Psalmul 18 cu 12 = Din strălucirea care se răsfrângea înaintea Lui ieșeau nori care aruncau grindină și cărbuni de foc.
Psalmul 18 cu 13 = Domnul a tunat în ceruri, cel preaînalt a făcut Să-i răsune glasul cu grindină și cărbuni de foc.
Psalmul 18 cu 14 = A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei,
a înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă.
Psalmul 18 cu 15 = Atunci s-a văzut albia apelor și s-au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale.

– Dumnezeu se arată bun cu cel bun
– Dumnezeu se arată neprihănit cu omul neprihănit
– Dumnezeu se arată curat cu cel curat
– Dumnezeu se poartă cu cel stricat după stricăciunea lui
– Dumnezeu mântuiește pe poporul care se smerește
– Dumnezeu smerește privirile trufase

Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite
Cuvântul Domnului este încercat
Dumnezeu este un scut pentru toți cei ce aleargă la el

                                    Dumnezeu – atribute

Psalmul 19 :

Legea Domnului este desăvârșită
Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor
Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima
Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii
Frica de Domnul este curată și ține pe vecie
Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte

                                   Dumnezeu – atribute

Psalmul 29 :

Psalmul 29 cu 3 = ”Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul : Domnul este pe ape mari.
Psalmul 29 cu 4 = Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț.
Psalmul 29 cu 5 = Glasul Domnului sfărâmă cedrii ; Domnul
sfărâmă cedrii Libanului ;
Psalmul 29 cu 6 = Îi face să sară că niște viței, și Libanul și Sirionul sar că
niște pui de bivoli.
Psalmul 29 cu 7 = Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc,
Psalmul 29 cu 8 = Glasul Domnului face să se cutremure
pustiul ; Domnul face să se cutremure pustiul Cades.
Psalmul 29 cu 9 = Glasul Domnului face pe cerboaice să nască ;
el despoaie pădurile ; în locașul lui totul strigă : ” Slavă!”
Psalmul 29 cu 10 = Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește pe veci pe scaunul Lui de domnie.
Psalmul 29 cu 11 = Domnul dă tărie poporului Său, Domnul
binecuvântă pe poporul Său cu pace.”

        Mânia lui Dumnezeu ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viață

Psalmul 30 cu 4 = ”Cântați Domnului, voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel sfânt!
Psalmul 30 cu 5 = Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține
toată viață: seară vine plânsul, iar dimineață, veselia.”

                                          Dumnezeu – atribute 

Psalmul 33 :

– Cuvântul Domnului este adevărat, și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie
– Dumnezeu iubește dreptatea și neprihănirea
– Bunătatea Domnului umple pământul
Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui
– Dumnezeu îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări
– Domnul zice și se face, și ce poruncește ia ființă
– Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor
Sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, și planurile inimii Lui din neam în neam
– Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor (El privește pe toți locuitorii pământului ).
– Dumnezeu întocmește inima locuitorilor pământului și ia aminte la toate faptele lor
Ochiul Domnului privește pe cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, că să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei

                                        Dumnezeu – atribute

Psalmul 34 :

Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, și urechile Lui iau aminte la strigătele lor
– Domnul își întoarce față împotriva celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ
– Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cel cu duhul zdrobit
Domnul scapă sufletul robilor Săi, și nici unul din cei ce se încred în El, nu este osândit

     La Dumnezeu este izvorul vieții ; prin lumina Lui vedem lumina

Psalmul 36 cu 7 = ”Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule ! La umbră aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.
Psalmul 36 cu 8 = se satură de belșugul casei tale, și-I adapi din șuvoiul
desfătărilor Tale.
Psalmul 36 cu 9 = Căci la Tine este izvorul vieții ; prin lumina Ta vedem lumina.”

                          Dumnezeu stăpânește peste neamuri
                              Dumnezeu stăpânește pământul

Psalmul 46 cu 10 = „Opriți-va și să știți că Eu sunt Dumnezeu : Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.

                              Dumnezeu este înfricoșător
                     Dumnezeu este mai înalt și mai presus de orice

Psalmul 47

– Domnul, Cel preaînalt, este înfricoșător : El este Împărat mare peste tot pământul
– Dumnezeu împărățește peste neamuri
Ale lui Dumnezeu sunt scuturile (?!) pământului
– Dumnezeu este mai înalt și mai presus de orice

                                 Ce îi spune Dumnezeu – celui rău

Psalmul 50 cu 16 = ”Dumnezeu zice însă celui rău: „Ce tot înșiri tu
legile Mele și ai în gură legământul Meu,
Psalmul 50 cu 17 = când tu urăști mustrările și arunci cuvintele Mele înapoia ta?
Psalmul 50 cu 18 = Dacă vezi un hoț, te unești cu el, și te însoțești cu preacurvarii.
Psalmul 50 cu 19 = Dai drumul gurii la rău, și limba ta urzește vicleșuguri.
Psalmul 50 cu 20 = Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale.
Psalmul 50 cu 21 = Iată ce ai făcut, și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi!
Psalmul 50 cu 22 = Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu
cumva să vă sfâșii, și să nu fie nimeni să vă scape.
Psalmul 50 cu 23 = Cine aduce mulțumiri că jertfă, acela Mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arată mântuirea lui
Dumnezeu.

       Dumnezeu cere oamenilor – ca adevărul să fie în adâncul inimii lor. Dumnezeu nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este un duh zdrobit.

Psalmul 51 cu 1 = ”Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După
îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele!
Psalmul 51 cu 2 = Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu!
Psalmul 51 cu 3 = Căci îmi cunosc bine fărădelegile, și păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
Psalmul 51 cu 4 = Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta; așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecată Ta.
Psalmul 51 cu 5 = Iată că sunt născut în nelegiuire, și din păcat m-a zămislit mama mea.
Psalmul 51 cu 6 = Dar tu ceri că adevărul să fie în adâncul inimii: fă, dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu !
Psalmul 51 cu 7 = Curăță-mă cu isop, și voi fi curat; spală-mă, și voi fi mai
alb decât zăpadă.
Psalmul 51 cu 8 = Fă-mă să aud veselie și bucurie, și oasele pe care le-ai zdrobit tu, se vor bucura.
Psalmul 51 cu 9 = Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate
nelegiuirile mele!
Psalmul 51 cu 10 = Zidește în mine o inima curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic !
Psalmul 51 cu 11 = Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine duhul Tău cel sfânt.
Psalmul 51 cu 12 = Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință!
Psalmul 51 cu 13 = Atunci voi învață căile Tale pe cei ce le calcă, și păcătoșii se vor întoarce la Tine.
Psalmul 51 cu 14 = Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat, și limba mea va lauda îndurarea  Ta.
Psalmul 51 cu 15 = Doamne, deschide-mi buzele, și gură mea va vești lauda
Ta.

Psalmul 51 cu 16 = Dacă ai fi voit jertfe, Ți-aș fi adus: dar Ție nu-Ți plac arderile de tot.

Psalmul 51 cu 17 = Jertfele plăcute lui Dumnezeu, sunt un duh zdrobit : Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită.

                                Bunătatea este a lui Dumnezeu
                   Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui

Psalmul 62 cu 12 = ”A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.

                                          Dumnezeu – atribute

 Psalmul 65 :

– Dumnezeu ascultă rugăciunile oamenilor
– Dumnezeu ne ascultă prin minuni
– Dumnezeu este nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării
– Dumnezeu întărește munții prin tăria Lui, și este încins cu putere
– Dumnezeu potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor
– Dumnezeu umple de veselie răsăritul și apusul îndepărtat
– Dumnezeu cercetează pământul și îi dă belșug, îl umple de bogății, și de râuri dumnezeiești pline cu apă
– Dumnezeu dă pământului grâu pe care îl face să rodească
– Dumnezeu udă brazdele pământului, îi sfarmă bulgării, îi înmoaie cu ploaie, și îi binecuvântează răsadul
– Dumnezeu încununează anul cu bunătățile Sale, și pașii săi varsă belșugul
– Dumnezeu adapă câmpiile pustiului și încinge dealurile cu veselie
– Dumnezeu acoperă pășunile cu oi

                                            Dumnezeu – atribute

Psalmul 68 :

– Dumnezeu este tatăl orfanilor
– Dumnezeu este apărătorul văduvelor
– Dumnezeu dă o familie celor părăsiți
– Dumnezeu izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți

Psalmul 68 cu 19 = ”Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră.
Psalmul 68 cu 20 = Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor, și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.”

                                     Dumnezeu – atribute

Psalmul 74 :

– Dumnezeu este Cel care din vremuri străvechi dă izbăviri în
mijlocul acestei țări (Israel)
– Dumnezeu a despărțit marea cu puterea Sa și a sfărâmat capetele balaurilor din ape
– Dumnezeu a zdrobit capul leviatanului (crocodilului) și l-a
dat să-l mănânce fiarelor din pustiu
– Dumnezeu a făcut să tâșnească ape în pâraie
– Dumnezeu a uscat râuri care nu seacă
– Dumnezeu a așezat lumina și soarele, a Lui este ziua și noaptea
– Dumnezeu a statornicit toate hotarele pământului
– Dumnezeu a rânduit vara și iarna

                                            Dumnezeu – atribute 

Psalmul 75 :

Psalmul 75 cu 2 = „Atunci când va veni vremea hotărâtă ” zice Domnul, „Voi judecă fără părtinire.”
Psalmul 75 cu 3 = Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui : căci Eu îi întăresc stâlpii. ”
Psalmul 75 cu 4 = Eu zic celor ce se fălesc : ” Nu vă făliți ! ” și celor răi : „Nu ridicați capul sus ! ”

– Dumnezeu este Cel ce judecă
– Dumnezeu coboară pe unul și înalță pe altul
– Dumnezeu are în mâna un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și-l beau până la fund. Puterile celui neprihănit însă se vor înălța.

                                          Dumnezeu – atribute

Psalmul 76 :

– Dumnezeu frânge mândria domnitorilor. El este înfricoșător peste împărații pământului.
– Dumnezeu poate să omoare și omoară oameni
– Dumnezeu a adormit cai și călăreți
când Dumnezeu rostește hotărâri de la înălțimea cerurilor, pământul
se îngrozește și tace

                  Dumnezeu – atribute. Îngerii aducători de nenorociri

Psalmul 78 :

Psalmul 78 cu 38 = ”Totuși, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea și nu nimicește ; își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii Lui urgii.

Psalmul 78 cu 49 = ”El și-a aruncat împotriva lor (a evreilor) mânia Lui
aprinsă, urgia, iuțeala și necazul : o droaie de îngeri aducători de nenorociri.

       Când Dumnezeu a văzut că evreii nu-l ascultă – i-a lăsat în voia pornirii inimilor lor.

Dacă nu-l asculți pe Dumnezeu, atunci El te lasă să te afunzi în voia pornilor inimilor noastre

Psalmul 81 cu 8 = ”Ascultă, poporul Meu, și te voi sfătui; Israele, de m-ai
asculta!
Psalmul 81 cu 9 = Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini !
Psalmul 81 cu 10 = Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului; deschide-ți gura larg, și ți-o voi umple!
Psalmul 81 cu 11 = Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu m-a ascultat.
Psalmul 81 cu 12 = Atunci I-am lăsat în voia pornirilor inimii lor, și au urmat sfaturile lor.
Psalmul 81 cu 13 = O ! De m-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în
căile Mele!
Psalmul  81 cu 14 = Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor;
Psalmul 81 cu 15 = cei ce urăsc pe domnul L-ar linguși, și fericirea lui Israel ar dăinui în veci.
Psalmul 81 cu 16 = L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș satură cu miere din stâncă.

                                               Dumnezeu – atribute

Psalmul 84

Psalmul 84 cu 11 = ”Căci Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă, și nu lipsește de nici un bine pe cei ce duc o viață fără
prihană.

                                             Dumnezeu – atribute

Psalmul 85

Dumnezeu vorbește de pace poporului sau și iubiților Lui, numai ei să nu cadă iarăși în nebunie
Dumnezeu ne va da și fericirea, și pământul nostru își va da roadele

Psalmul 85 cu 9 = ”Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în țară noastră să locuiască slava.
Psalmul 85 cu 10 = Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.
Psalmul 85 cu 11 = Credincioșia răsare din pământ, și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor.
Psalmul 85 cu 12 = Domnul ne va da și fericirea, și pământul nostru își va da roadele.
Psalmul 85 cu 13 = Dreptatea va merge și înaintea Lui, și-L va și urma, călcând pe urmele pașilor Lui !

                                           Dumnezeu – atribute

Psalmul 86 :

Dumnezeu este bun, gata să ierte și plin de îndurare cu toți cei ce Îl cheamă
Dumnezeu te ascultă în ziua necazului
Dumnezeu este mare și face minuni
Nimeni nu este ca Dumnezeu între dumnezei
Dumnezeu este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și credincioșie

Psalmul 86 cu 11 = ”Învață-mă căile Tale, Doamne ! Eu voi umbla în
adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.
Psalmul 86 cu 12 = Te voi laudă din toată inima mea, Doamne
Dumnezeul meu, și voi preamări Numele Tău în veci !
Psalmul 86 cu 13 = Căci mare este bunătatea Ta față de mine, și Tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților.”

                                               Dumnezeu – atribute

Psalmul 89

Dumnezeu își respectă legămintele

Bunătatea lui Dumnezeu (promisă evreilor) este valabilă chiar și când aceștia îi greșesc lui Dumnezeu (iar El știa dinainte acest lucru)

Psalmul 89 cu 7 = ”Dumnezeu este înfricoșător în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui.
Psalmul 89 cu 8 = Doamne Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Și credincioșia Ta te înconjoară.
Psalmul 89 cu 9 = Tu îmblânzești mândria mării ; când se ridică valurile ei, Tu le potolești.
Psalmul 89 cu 10 = Tu ai zdrobit Egiptul că pe un hoit, ai risipit pe vrăjmașii Tăi prin puterea brațului Tău.
Psalmul 89 cu 11 = Ale tale sunt cerurile și pământul, Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea.
Psalmul 89 cu 12 = Tu ai făcut miazănoaptea și miazăziua ; Taborul
și Hermonul se bucură de numele tău.
Psalmul 89 cu 13 = Brațul tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălțată.
Psalmul 89 cu 14 = Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Tale.

Dumnezeu își respectă legămintele

Psalmul 89 cu 30 = ”Dacă fiii lui (ai lui David) vor părăsi legea Mea și nu vor umbla după poruncile Mele,
Psalmul 89 cu 31 = dacă vor călca orânduirile Mele și nu vor păzi poruncile Mele,
Psalmul 89 cu 32 = atunci Le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua, și nelegiuirile cu lovituri;
Psalmul 89 cu 33 = dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-Mi voi face credincioșia de minciună ;
Psalmul 89 cu 34 = nu-Mi voi calcă legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele.
Psalmul 89 cu 35 = Am jurat odată pe sfințenia Mea: să mint Eu oare lui
David?
Psalmul 89 cu 36 = Sămânța lui va dăinui în veci; scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca soarele;
Psalmul 89 cu 37 = ca luna va dăinui pe vecie, și ca martorul credincios din
cer.

                                                 Dumnezeu – atribute

Psalmul 93

lumea este tare și nu se clatină – deoarece Dumnezeu este îmbrăcat și încins cu putere

– Dumnezeu împărățește îmbrăcat cu măreție
– Dumnezeu este îmbrăcat și încins cu putere
– Dumnezeu este din veșnicie
Mărturiile lui Dumnezeu sunt cu totul adevărate
Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu, pentru tot timpul cât țin vremurile

                                               Dumnezeu – atribute

Psalmul 94

– Dumnezeu aude tot
– Dumnezeu vede tot
– Dumnezeu a dat omului pricepere
– Dumnezeu pedepsește neamurile
– Dumnezeu cunoaște gândurile omului și știe că sunt deșarte
– Dumnezeu pedepsește oamenii și îi învață din legea Sa

                                             Dumnezeu – atribute

Psalmul 95

– Dumnezeu este stânca mântuirii noastre
– Dumnezeu este un împărat mare mai presus de toți dumnezeii
– Dumnezeu ține în mâna adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui
– Dumnezeu a făcut marea, care este a Lui
– Dumnezeu a făcut uscatul
– Dumnezeu ne povățuiește pe noi ca popor al pășunii Lui

Dumnezeu – atribute

Psalmul 96

– Dumnezeu este și al popoarelor (nu numai al evreilor)

Îmbrăcăți-va cu podoabe sfinte înaintea lui Dumnezeu
(comportament creștin)

Dumnezeu este mai de temut decât toți dumnezeii. Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile
Dumnezeu împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină
– Dumnezeu judecă lumea cu dreptate
– Dumnezeu va judecă lumea cu dreptate și popoarele, după credincioșia Lui

Psalmul 96 cu 7 = ”Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste !
Psalmul 96 cu 8 = Dați Domnului slavă cuvenită numelui Lui ! Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui !
Psalmul 96 cu 9 = Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați în podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului !
Psalmul 96 cu 10 = Spuneți printre neamuri : „Domnul împărățește! De aceea lumea este tare și nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.
Psalmul 96 cu 11 = Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
Psalmul 96 cu 12 = Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie
Psalmul 96 cu 13 = înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judecă lumea cu dreptate, și popoarele, după credincioșia Lui.”

                                        Dumnezeu – atribute

Psalmul 97

Psalmul 97 cu 1 = ”Domnul împărățește : să se înveselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe!
Psalmul 97 cu 2 = Norii și negura Îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
Psalmul 97 cu 3 = Înaintea Lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
Psalmul 97 cu 4 = Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede și se cutremură.
Psalmul 97 cu 5 = Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.
Psalmul 97 cu 6 = Cerurile vestesc dreptatea Lui, și toate popoarele văd slavă Lui.
Psalmul 97 cu 7 = Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanele și care se fălesc cu idolii : toți dumnezeii se închină înaintea Lui

Psalmul 97 cu 10 = ”Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul ! El păzește sufletele credincioșilor Lui și-i izbăvește din mâna celor răi.
Psalmul 97 cu 11 = Lumina este semănată pentru cel neprihănit, și bucuria, pentru cei cu inima curată.
Psalmul 97 cu 12 = Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui !

Dumnezeu – atribute

Psalmul 99

– Dumnezeu împărățește
– Dumnezeu șade pe heruvimi
– Dumnezeu este înălțat peste toate popoarele
Numele lui Dumnezeu este sfânt
– Dumnezeu iubește dreptatea, întărește dreptatea, face dreptatea
– Dumnezeu este sfânt
Muntele lui Dumnezeu este sfânt

Psalmul 99 cu 1 = ”Domnul împărățește : popoarele tremură; El șade pe heruvimi : pământul se clatină.
Psalmul 99 cu 2 = Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele.
Psalmul 99 cu 3 = Să laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt !
Psalmul 99 cu 4 = Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește
dreptatea ! Tu întărești dreptatea, Tu faci dreptate și judecata în Iacov.
Psalmul 99 cu 5 = Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă
înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt !
Psalmul 99 cu 6 = Moise și Aaron, dintre preoții lui, și Samuel, dintre cei ce
chemau numele Lui, au chemat pe Domnul, și El i-a ascultat.
Psalmul 99 cu 7 = El le-a vorbit din stâlpul de nor; ei au păzit poruncile Lui și legea pe care le-a dat-o El.
Psalmul 99 cu 8 = Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat; ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor.
Psalmul 99 cu 9 = Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe
muntele Lui cel sfânt ! Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt !

Heruvimii = sunt o clasa specială de îngeri, care urmează ierarhic după arhangheli. Heruvimii sunt menționați de mai multe ori în Biblie și sunt prezentați ca făpturi cerești înaripate.

Conform Vechiului Testament, două sculpturi ale unor făpturi înaripate fabuloase (heruvimi) împodobeau Chivotul Legii din Templul lui Solomon din Ierusalim. Sculpturile susțineau pe aripile lor pe nevăzutul Iehova.
Domnul i-a arătat prorocului Ezechiel o vedenie a celor patru heruvimi. Fiecare din creaturile (heruvimii), pe care Ezechiel le-a văzut (Ezechiel 1:10) aveau chip de leu, vițel, om și vultur, reprezentând, simbolic, cele patru Evanghelii. De altfel, Apostolul Marcu vorbește despre împăratul Hristos, care posedă măreția de rege a leului. Luca îl redă pe Isus, slujitorul lui Dumnezeu, care posedă puterea și slujirea răbdătoare a vițelului. Matei îl prezintă pe omul Isus Hristos, care are toate acele calități, pe care Dumnezeu le-a dat omenirii fără de păcate, iar Apostolul Ioan îl prezintă pe Isus Hristos, care posedă glorie înaltă și o stăpânire de vultur.
Heruvimii sunt cei care fac ordine în mișcarea începută și neîncepută a universului și lumii materiale. Ei poartă bucuria și răspândesc iubirea ființei atotputernice, apărând în ochii muritorilor hărăziți pentru a-i vedea sub formă unor copii cu aripi. În ciuda drăgălășeniei lor, heruvimilor le-a fost acordată puterea înțelepciunii lui Dumnezeu și cea de a păzi cunoașterea supremă. Heruvimii sunt a doua ceată – după serafimi – din prima ierarhie cerească. Înseamnă „înțelegere, revărsare de înțelepciune”.

Dumnezeu – atribute

Psalmul 102

– Dumnezeu împărățește pe vecie
– Dumnezeu ia aminte la rugăciunea nevoiașului, și nu-i nesocotește rugăciunea
– Dumnezeu privește din înălțimea sfințeniei Lui
– Dumnezeu privește din ceruri pe pământ
– Toate vor pieri, dar Dumnezeu va rămâne

Dumnezeu – atribute

Psalmul 103

– Dumnezeu îți iartă toate fărădelegile tale
– Dumnezeu îți vindecă toate bolile tale
– Dumnezeu îți izbăvește viața din groapă
– Dumnezeu te încununează cu bunătate și îndurare
– Dumnezeu îți satură de bunătăți bătrânețea, și te face să întinerești iarăși că vulturul
– Dumnezeu face dreptate și judecată tuturor celor asupriți
– Dumnezeu este îndurător și milostiv
– Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în bunătate
– Dumnezeu nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie
– Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fărădelegile noastre
– Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui Dumnezeu pentru cei ce se tem de El
– Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi
– Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El
Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor
– Dumnezeu și-a așezat scaunul de domnie în ceruri, și domnia Lui stăpânește peste tot

                                         Dumnezeu – atribute

Psalmul 106

– De la neascultările evreilor în Egipt, în perioada lui Moise și Aaron,  neascultările și păcatele repetate ale evreilor, sunt tratate de Dumnezeu când cu pedepse, când cu milă și binecuvântări

Psalmul 106 cu 1 = ”Lăudați pe Domnul ! Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci !”

Psalmul 106 cu 3 = ”Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc
dreptatea în orice vreme !

        Dumnezeu smerește inima oamenilor (și) prin suferință

Psalmul 107

Psalmul 107 cu 8 = ”O, de ar laudă oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor !
Psalmul 107 cu 9 = Căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de
bunătăți sufletul flămând.
Psalmul 107 cu 10 = Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare,
Psalmul 107 cu 11 = pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul Celui preaînalt.
Psalmul 107 cu 12 = El le-a smerit inima prin suferință : au căzut, și nimeni nu i-a ajutat.
Psalmul 107 cu 13 = Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor.
Psalmul 107 cu 14 = I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile.

Cereți ajutorul lui Dumnezeu (căci zadarnic este ajutorul omului)

Psalmul 108
– David îl slăvea pe Dumnezeu (și) prin cântarea din instrumentele lui (de reținut: slăvește-l pe Dumnezeu cu toate talentele și darurile tale)

Cereți ajutorul lui Dumnezeu – căci zadarnic este ajutorul omului

Psalmul 108 cu 1 = ”Gata îmi este inima să cânte Dumnezeule ! Voi cânta,
voi suna din instrumentele mele ; această este slava mea !”

Psalmul 108 cu 12 = ”Dă-ne (Dumnezeule) ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului.
Psalmul 108 cu 13 = Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi ; El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.”

                                      Dumnezeu – atribute

Psalmul 111

Domnul este îndurător și milostiv
Frica de Domnul este începutul înțelepciunii ; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slavă Lui ține în veci.

Psalmul 111 cu 1 = ”Lăudați pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare.
Psalmul 111 cu 2 = Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc.
Psalmul 111 cu 3 = Strălucire și măreție este lucrarea Lui, și dreptatea Lui ține în veci.
Psalmul 111 cu 4 = El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul
este îndurător și milostiv.
Psalmul 111 cu 5 = El a dat hrană celor ce se tem de El ; El își aduce pururi aminte de legământul Lui.
Psalmul 111 cu 6 = El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dată moștenirea neamurilor.
Psalmul 111 cu 7 = Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate ; toate poruncile Lui sunt adevărate,
Psalmul 111 cu 8 = întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire.
Psalmul 111 cu 9 = A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci ; numele Lui este sfânt și înfricoșător.
Psalmul 111 cu 10 = Frica Domnului este începutul înțelepciunii ; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci.”

                                         Dumnezeu – atribute

Psalmul 113

– Slava lui Dumnezeu este mai presus de ceruri
Dumnezeu este înălțat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri
Dumnezeu își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ
Dumnezeu îl ridică pe cel sărac din țărână, și îl înalță pe cel lipsit din gunoi (că să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai marii poporului Său)
Dumnezeu dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.

                                       Dumnezeu – atribute

Psalmul 114

– Dumnezeu preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape

                                   Dumnezeu – atribute

Psalmul 115

Dumnezeul nostru este în cerEl face tot ce vrea

Nu morții îl laudă pe Domnul, și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii

Psalmul 115 cu 2 = ”Pentru ce să zică neamurile : „Unde este Dumnezeul lor?
Psalmul 115 cu 3 = Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.
Psalmul 115 cu 4 = Idolii lor sunt din argint și aur, făcuți de mâini omeneșți.
Psalmul 115 cu 5 = Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
Psalmul 115 cu 6 = au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros,
Psalmul 115 cu 7 = au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg ; nu scot niciun sunet din gâtlejul lor.
Psalmul 115 cu 8 = Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei se încred în ei.
Psalmul 115 cu 9 = Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul și scutul
lor.

Psalmul 115 cu 17 = ”Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,
Psalmul 115 cu 18 = ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul !

                                    Dumnezeu – atribute

Psalmul 118

Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui

Încrede-te în Domnul și este suficient în / și pentru viață

Psalmul 118 cu 6 = ”Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic : ce pot să-mi facă niște oameni ?
Psalmul 118 cu 7 = Domnul este ajutorul meu, și mă bucur când îmi
văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei.
Psalmul 118 cu 8 = Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om ;
Psalmul 118 cu 9 = Mai bine să cauți un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.

Psalmul 118 cu 14 = ”Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele ; El m-a mântuit.
Psalmul 118 cu 15 = Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți ; dreapta Domnului câștigă biruința !
Psalmul 118 cu 16 = Dreapta Domnului se înalță ; dreapta Domnului câștigă biruința !

Psalmul 118 cu 19 = Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul.
Psalmul 118 cu 20 = Iată poartă Domnului : pe ea intră cei neprihăniți.

Psalmul 118 cu 21 = Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.”

Dumnezeu – atribute

Psalmul 119

Dumnezeu mustră pe cei îngâmfați, pe blestemații aceștia care se rătăcesc de la poruncile Sale
Pământul este plin de bunătatea lui Dumnezeu
– Dumnezeu este bun și binefăcător
Cuvântul lui Dumnezeu dăinuiește în veci în ceruri
Credincioșia lui Dumnezeu ține din neam în neam
– Dumnezeu a întemeiat pământul și El rămâne tare
– După legile lui Dumnezeu stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile îi sunt supuse
– Poruncile lui Dumnezeu sunt fără margini
– Dumnezeu disprețuiește pe toți cei ce se depărtează de orânduirile Sale
– Dumnezeu este drept și judecățile Sale sunt fără prihană
Cuvântul lui Dumnezeu este cu totul încercat
Dreptatea lui Dumnezeu este o dreptate veșnică, iar Legea Sa este adevărul
– Temelia cuvântului Tău este adevărul, și toate legile Tale cele drepte sunt veșnice

Dumnezeu – atribute

Psalmul 127

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc

Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește

Copiii – sunt binecuvântarea Domnului. Copiii făcuți la tinerețe

Psalmul 127 cu 1 = ”Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc ; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește.”
Psalmul 127 cu 2 = Degeaba va sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere ; căci preaiubiților Lui El dă pâine ca în somn.
Psalmul 127 cu 3 = Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.
Psalmul 127 cu 4 = Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe.
Psalmul 127 cu 5 = Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei! Căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.”

Dumnezeu – atribute

Psalmul 128

Ferice de omul care se teme de Domnul, căci atunci de bucuri de lucrul mâinilor tale

Ce binecuvântări primește omul care se teme de Domnul

Psalmul 128 cu 1 = ”Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui !
Psalmul 128 cu 2 = Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și-ți merge bine.
Psalmul 128 cu 3 = Nevasta ta este că o viță roditoare înăuntrul casei tale ; copiii tăi stau că niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale.
Psalmul 128 cu 4 = Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.
Psalmul 128 cu 5 = Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea
Ierusalimului, în toate zilele vieții tale,
Psalmul 128 cu 6 = Și să vezi pe copiii copiilor tăi ! Pacea să fie peste Israel!

Dumnezeu – atribute

Psalmul 130

La Dumnezeu este iertare, că să fie de temut

Sufletul meu nădăjduiește în Domnul

Psalmul 130 cu 1 = ”Din fundul adâncului, te chem, Doamne !
Psalmul 130 cu 2 = Doamne, ascultă-mi glasul ! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele !
Psalmul 130 cu 3 = Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne ?
Psalmul 130 cu 4 = Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut.
Psalmul 130 cu 5 = Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește, și aștept făgăduință Lui.
Psalmul 130 cu 6 = Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineață, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineață.”

Dumnezeu – atribute

Psalmul 135

– Dumnezeu este bun
– Dumnezeu este binevoitor
– Dumnezeu este mai presus de toți dumnezeii
– Dumnezeu face tot ce vrea în ceruri și pe pământ
– Dumnezeu face tot ce vrea în mări și în toate adâncurile
– Dumnezeu ridică norii de la marginile pământului, da naștere la fulgere și ploaie, și scoate vântul din cămările lui
– Dumnezeu a lovit pe întâii născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace
– Dumnezeu a trimis semne și minuni în mijlocul Egiptului, împotriva lui faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui
– Dumnezeu a lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici
Numele lui Dumnezeu rămâne pe vecie
Pomenirea lui Dumnezeu ține din neam în neam
Dumnezeu va judeca pe poporul Său și va avea milă de robii săi

Dumnezeu – atribute

Psalmul 138

Dumnezeu este înălțat : totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați

Dumnezeu – atribute

Psalmul 139

Psalmul 139 cu 1 = ”Doamne, tu mă cercetezi de aproape și Mă cunoști,
Psalmul 139 cu 2 = Știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul.
Psalmul 139 cu 3 = Știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile mele.
Psalmul 139 cu 4 = Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul.
Psalmul 139 cu 5 = Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-Ți pui mâna peste mine.
Psalmul 139 cu 6 = O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele : este prea înaltă că s-o pot prinde.
Psalmul 139 cu 7 = Unde mă voi duce departe de duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta?
Psalmul 139 cu 8 = Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo; dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo;
Psalmul 139 cu 9 = Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
Psalmul 139 cu 10 = și acolo mâna Ta mă va călăuzi, și dreapta Ta
mă va apuca.
Psalmul 139 cu 11 = Dacă voi zice: „Cel puțin întunericul mă va
acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu!”
Psalmul 139 cu 12 = Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos
pentru Tine; ci noaptea strălucește că ziua, și întunericul, ca lumina.
Psalmul 139 cu 13 = Tu mi-ai întocmit rinichii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele :
Psalmul 139 cu 14 = Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
Psalmul 139 cu 15 = Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.
Psalmul 139 cu 16 = Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Psalmul 139 cu 17 = Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor!
Psalmul 139 cu 18 = Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.
Psalmul 139 cu 19 = O, Dumnezeule, de ai ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge!
Psalmul 139 cu 20 = Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau
Numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi!
Psalmul 139 cu 21 = Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
Psalmul 139 cu 22 = Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită; îi privesc ca pe vrăjmași ai mei.
Psalmul 139 cu 23 = Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima ! Încerca-mă și cunoaște-mi gândurile !
Psalmul 139 cu 24 = Vezi dacă sunt pe o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei !

                                                  Dumnezeu este duh

1 Ioan 4 cu 24 = ”Dumnezeu este duh, și cine să închină Lui trebuie să I se
închine în duh și în adevăr.”

                                         Cum va veni ziua Domnului

1 Tesaloniceni 5 de la versetul 2 până la 8

Ziua Domnului va veni că un hoț noaptea, însă :
* să nu dormim – ca ceilalți
* să veghem
* să fim treji,
pentru ca noi care suntem fiii ai luminii, trebuie
* să fim treji
* să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei
* să avem drept coif nădejdea mântuirii

Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire tuturor celor ce nu au
crezut adevărul, ci dimpotrivă au găsit plăcere în nelegiuire. Astfel, prin darea lucrării de rătăcire, aceștia ( neascultătorii ) vor fi osândiți.

2 Tesaloniceni 2 cu 9 = ”Arătarea lui (Cel rău, Potrivnicul) se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase

2 Tesaloniceni 2 cu 10 = și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți,

2 Tesaloniceni 2 cu 11 = Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,

2 Tesaloniceni 2 cu 12 = pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.”

Dumnezeu voiește – că toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință adevărului

1 Timotei 2 cu 3 = ”Lucrul acesta (să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii) este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

1 Timotei 2 cu 4 = care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, și să vină la cunoștința adevărului.

Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni

1 Timotei 2 cu 5 = Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni : Omul Isus Hristos.

1 Timotei 2 cu 6 = care S-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.”

                        Orice făptură a lui Dumnezeu este bună

1 Timotei 4 cu 4 = ”Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri,

1 Timotei 4 cu 5 = pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.”

Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a
fost arătat, și ne învață :

Tit 2 : 11 – 13

– s-o rupem cu păgânătatea
– s-o rupem cu poftele lumești
– să trăim în veacul de acum cu cumpătare
– să trăim în veacul de acum cu dreptate
– să trăim în veacul de acum cu evlavie, așteptând : fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus
Hristos

                             Cuvântul lui Dumnezeu este:

Evrei 4 : 12 – 13

viu și lucrător
mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri
– pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile
și măduva
– judecă simțirile și gândirile inimii
– Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.

Noul legământ al lui Israel cu casa lui Israel (numai cu ei – evreii?)

Evrei 8 : 10 – 12

– ”Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor…”
– ”Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.”
– ”Toți Mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei”
– ”Le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor

                              Înțelepciunea care vine de sus, este:

Iacov 3 : 17 = ”Înțelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică.”

Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dă har celor smeriți

Iacov 4 cu 5 = Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine,

Iacov 4 cu 6 = Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: ”Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.”

                     Dumnezeu se va apropia de voi (și) dacă…

Iacov 4 cu 7 = ”Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi.

Iacov 4 cu 8 = Apropiați-vă de Dumnezeu, și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile, păcătoșilor; curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită.”

                                       ”Timpul” lui Dumnezeu

2 Petru 3 cu 7 = ”Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți.

2 Petru 3 cu 8 = Dar, preaiubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani ca o zi.

2 Petru 3 cu 9 = Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.

                             Ce se va întâmpla în Ziua Domnului

2 Petru 3 cu 10 = ”Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul cu tot ce este pe el, va arde.”

                             Dumnezeu este credincios și drept

1 Ioan 1 cu 8 = ”Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi.

1 Ioan 1 cu 9 = Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

1 Ioan 1 cu 10 = Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.”

                                          Dumnezeu este dragoste

1 Ioan 4 cu 8 = ”Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.

                                         Dragostea lui Dumnezeu

1 Ioan 4 : 9 – 21

– Dragostea lui Dumnezeu, față de noi, oamenii, s-a arătat prin faptul că l-a trimis în lume pe Fiul Său, ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre
– Dragostea lui Dumnezeu, față de noi, oamenii, constă în faptul că (întâi) El ne-a iubit pe noi și nu în faptul că noi l-am iubit pe El
– Dumnezeu ne cere să ne iubim și noi unii pe alții și astfel, Dumnezeu
rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi
– Dumnezeu ne explică că cine îl iubește pe El, îl iubește și pe fratele Său

                                             Dumnezeu despre sine

Apocalipsa 1 : 8 – 11

Dumnezeu despre sine :
* Eu sunt alfa și omega
* Eu sunt cel dintâi ( începutul )
* Eu sunt cel de pe urmă ( sfârșitul )
* Eu sunt cel ce este
* Eu sunt cel ce era
* Eu sunt cel ce vine
* Eu sunt cel atotputernic

                              Dumnezeu știe ce va face diavolul

Apocalipsa 2 cu 10 = ”Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *